Krizni plan pripravnosti na pojavu korona virusa u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, razmotrila i prihvatila revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije BiH.

Za njegovu provedbu su, u okviru vlastitih nadležnosti, zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, a Krizni plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH.

Za provedbu su zadužena i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provedba određenih mjera iz Kriznog plana i u njihovoj nadležnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su da, spram promijenjene epidemiološke situacije u svezi pojave koronavirusa u Federaciji BiH, revidiraju Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa i o tome izvjeste Vladu Federacije BiH.

Vlada je zadužila Federalni stožer civilne zaštite, Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH da, u suradnji s predstavnicima Ministarstva obrane BiH, obave uviđaj na mogućoj lokaciji u bivšoj vojarni “Bradina” za potrebe karantena.

Federalna vlada je svim javnim servisima i teleoperaterima preporučila da se stave u funkciju Kriznom stožeru Federalnog ministarstva zdravstva s ciljem prevencije širenja novog koronavirusa, i to u prenošenju, odnosno slanju poruka koje dostavi Krizni stožer.

Kako je obrazloženo, cilj Kriznog plana pripravnosti jeste identificiranje, izoliranje i zbrinjavanje ranih slučajeva infekcije, te ograničavanje sekundarne infekcije među zdravstvenim djelatnicima i u bliskim kontaktima, kao i sprječavanje događaja koji bi doveli do ubrzanja prijenosa bolesti.

Krizni plan regulira koordinaciju na razini Fedracije BiH, komunikaciju o riziku, nadzor, tačke ulaska, timove za brzi odgovor, laboratorijsku dijagnostiku, prevenciju i kontrolu infekcije, upravljanje slučajem i osiguranje kontinuiteta zdravstvenih službi, procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu sukladno smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, te mjere za zdravstvene ustanove.

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva je upozorio zdravstvene ustanove, posebno kliničke centre, na njihovu obvezu iz članka 21. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti da su dužni osigurati liječenje, izolaciju i hospitalizaciju oboljelih od zaraznih bolesti na klinikama, odnosno odjelima za zarazane bolesti.

Sukladno članku 22. ovog zakona, ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem obujmu, izolacija i liječenje oboljelih mogu biti obavljani i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu.

Odluku o izolaciji i liječenju u tim objektima donosi kantonalni ministar zdravstva na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra zdravstva.

Također, zatraženo je od kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva da dostave podatke o mogućim lokacijama za karantenu na području kantona.

Odobrena sredstava za suzbijanje koronavirusa

Federalna vlada donijela je Odluku raspoređivanju i korištenju namjenskih prihoda sa posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora koja su kumulirana iz prethodnih godina Federalnoj upravi civilne zaštite u ukupnom iznosu od 9.814.300 KM.

Namjenska sredstava u Budžetu za 2020. godinu bit će raspoređena i korištena za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije s novim koronavirusom (COVID-19), te za osiguranje sredstava za finansiranje karantena.

Prije ove odluke, Vlada je izmijenila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja FBiH, kojom je propisano da je prva javna ustanova iz oblasti zdravstva u kojoj se formira služba za medicinsku pomoć Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, umjesto Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Federalna uprava civilne zaštite analizom stanja organizovanosti službi zaštite i spašavanja utvrdila da je neophodno organizirati službu zaštite i spašavanja – Službe za medicinsku pomoć u Kliničkom centru univerziteta u Sarajevu, umjesto kao do sada u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, donesene su ove izmjene kojima će službe za medicinsku pomoć biti jednoobrazno organizovane u okviru kliničkih centara u Tuzli, Mostaru i Sarajevu.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, koja nije predviđala isplatu naknade komisiji za procjenu šteta, osim za vrijeme angažovanja na procjeni konkretnih šteta na terenu i provođenja obuke komisijama za procjenu šteta nižih nivoa vlasti, saopćeno je.