Na današnji dan otvoren je Medicinski fakultet

Na današnji dan 16.novembra 1996. prof. dr. Nedo Zec je otovorio Medicinski fakultet u Sarajevu.

Prve ideje o osnivanju Medicinskog fakulteta, počele su ratne 1944. godine, a počeo je sa radom 22. novembra iste godine počevši sa predavanjem prof. dr. Stanka Sielskog. Prof. dr. Stako Sielsko je bio tadašnji dekan fakulteta, i dotadašnji upravnik Zavoda za suzbijanje sifilisa u Banja Luci. Nažalost fakultet je prestao sa radom 1945.godine nakon pada fašističke vlasti.

Nakon Drugog svjetskog rata na području Bosne i Hercegovine je bio izrazito mali broj ljekara, svega 200 zdravstvenih radnika. Što je predstavljalo veliki problem u periodu epidemije, kada se sve više širila tuberkuloza, difterija, malarija, trbušni tifus i pjegavac.

Povodom toga, prof. dr. Nedo Zec je 9. marta. 1946. godine uputio Memorandum Ministarstva narodnog zdravlja Narodne Republike BiH o osnivanju Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Kao odgovor na već pomenutu inicijativu tadašnjeg ministra Narodnog zdravlja u Vladi NRBiH, 22. maja 1946. godine Komitet za zaštitu narodnog zdravlja FNRJ na svojoj plenarnoj sjednici u Beogradu je formirao komisiju za osnivanje Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Sastanak komisije je bio u Sarajevu 10. i 11. sempembra 1946. godine.

Zaključci Komisije su bili sljedeći:

“Pošto je Narodna Republika Bosna i Hercegovina najviše oštećena za vrijeme prošlog rata, Savezna vlada treba da primi na sebe sve materijalne izdatke oko osnivanja i organizacije ovog Fakulteta do momenta dok on ne bude potpuno osposobljen za nastavu. Kad to bude postignuto i izdržavanje Fakulteta preći će na redovni budžet NR BiH”.

Nakon toga je prof. dr. Nedo Zec, 16. novembra. 1946. godine, zvanično otvorio Medicinski fakultet. Te godine, na fakultetu je bilo prijavljeno 296 studenata, a nastava se odvijala u prostorijama škole “Edhem Mulabdić”. Prva generacija je ostala zapamćena i posebna po tome što je pomagala u sagradnji Fakulteta pored učenja.

Do sada je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomiralo 7745 na osnovu izvora (28. februar 2009. godine) studenata. Kao prvi medicinski fakultet u BiH i četvrti medicinski fakultet u bivšoj Jugoslaviji učestvovao je u osnivanju i razvoju medicinskih fakulteta kako u Tuzli, tako i  Banjoj Luci, a kadrovi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu su pomogli u osnivanju i radu medicinskih fakulteta u Mostaru i Foči.