Kristina Jozić

Gotovo da nema policijske službenice koja nije bila izložena seksualnom uznemiravanju

Kao završna aktivnost u okviru projekta “Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u policijskim strukturama u BiH“, koji se provodi uz podršku Ambasade SAD, izrađene su “Smjernice za postupanje u slučajevima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u policiji“ koje su danas distribuirane policijskim organima.

Autori/ce smjernica su Kristina Jozić i Aida Cacan, policijske službenice i Adnan Kadribašić, stručnjak za ravnopravnost spolova.

Parelelno su izrađeni plakati čiji je cilj podizanje svijesti o nultoj toleranciji prema seksualnom i uznemiravanju na osnovu spola u policiji, koji su postavljeni na vidljiva mjesta u 16 policijskih organa
u BiH.

Predsjednica Udruženja “Mreža policijskih službenica“ i jedna od autorica, Kristina Jozić, ističe da su provedena istraživanja pokazala da u BiH gotovo nema policijske službenice koja tokom
svoje profesionalne karijere nije bila izložena nekom vidu diskriminacije sa fokusom na seksualno uznemiravanje i uznemiravanje na osnovu spola.

Evidentirana je visoka tamna brojka ovih slučajeva zbog čega je potrebno energično raditi na podizanju svijesti o ovom problemu.

Cilj “Smjernica za postupanje u slučajevima seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u policiji“ je da unaprijede postupanje službenika/ca nadležnih za istraživanje i dokumentiranje slučajeva diskriminacije unutar policije.

Izradi Smjernica prethodila je serija edukacija usmjerena na podizanje svijesti o prisutnosti seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja na osnovu spola u policiji, upoznavanja sa osnovnim oblicima ovog vida diskriminacije i prisutnim mehanizmima zaštite, te ohrabrivanje i podsticanje da se takvi slučajevi prijavljuju.

Ističemo da je Udruženje ‘Mreža policijskih službenica’ prilikom provođenja ovog projekta imalo bezrezervnu podršku rukovodilaca policijih organa u BiH na čemu izražavamo posebnu zahvalnost“, zaključeno je u saopćenju.