Bh. proizvođači izvoze od 90 do 100 posto peleta, upućena inicijativa za zabranu izvoza

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila inicijativu za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz Bosne i Hercegovine ogrjevnog drveta i peleta do 31. decembra 2022.

Vlada FBiH je uputila inicijativu Vijeću ministara BiH da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 15 dana od usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi Vijeću ministara BiH na razmatranje i odlučivanje Odluku o privremenoj zabrani izvoza iz BiH ogrjevnog drveta i peleta do 31. decembra 2022. godine.

Uslov je da ta odluka neće imati negativne efekte za BiH u smislu naknade štete po već zaključenim/važećim ugovorima za izvoz, odnosno da se ne odnosi na važeće zaključene ugovore do dana stupanja na snagu.

U obrazloženju inicijative je navedeno da je pravni osnov za donošenje odluke sadržan u Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici BiH, kojim je propisano da Vijeće ministara BiH može, u skladu sa obavezama iz trgovinskih sporazuma, zabraniti izvoz, uvoz ili prevoz određenih roba preko BiH ili propisati uslove prema kojima takve robe mogu biti uvezene, izvezene ili prevezene u tranzitu da bi se spriječilo ugrožavanje ljudskih života, zdravlja i okoliša.

Istaknuto je i da je, prateći odnose ponude i potražnje, kao i kretanje cijene ogrjevnog drveta i peleta, konstatirano da je u BiH zbog povećane potražnje na svjetskom tržištu došlo do značajnog povećanja izvoza.

Također, situacija na tržištu ogrjevnog drveta i peleta u Bosni i Hercegovini je dostigla zabrinjavajući nivo i traži hitnu reakciju s ciljem stabiliziranja domaćeg tržišta.

Naime, mnogi bosanskohercegovački proizvodači i prometnici izvoze ogrjevno drvo i pelet u kvotama u visini od 90 posto, a pojedina društva čak izvoze 100 posto svoje proizvodnje.

Zbog takvog postupanja postoji opravdana bojazan da tih proizvoda neće biti u dovoljnoj količini za potrebe bh. tržišta.

Stoga je cilj zaštita domaćeg tržišta, potreba stanovništva i osiguravanje dovoljne količine ogrjeva za sezonu koja slijedi, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.