Lejla Pehlivanović: Financijsko (ekonomsko) nasilje u porodici

Kada se govori o nasilju u porodici, često ljudi uz taj pojam asociraju slike žena koje skrivaju svoje modrice puderom. Međutim, nasilje uzima razne forme i dešava se različitim intenzitetom.

Nasilje je, u svojoj suštini, demonstriranja nadmoći jedne osobe nad drugom. Ta nadmoć se može manifestirati upotrebom fizičke sile, emocionalnih manipulacija ili kontrolom nad novcem.

Finansijsko nasilje je kažnjivo u bh. zakonodavstvu, jednako kao i fizičko nasilje. Najčešće žrtve finansijskog nasilja u porodici su žene. Finansijsko nasilje se dešava i ženama koje su zaposlene, kao i onima koje nisu. Finansijsko nasilje je oblik nasilja koji podrazumijeva kontrolu nad tokovima novca u porodici, najčešće od strane muškarca.

Finansijsko nasilje može uzimati suptilnije – blaže ili agresivnije – teže forme, a neki od scenarija finansijskog nasilja su:

Novac je “zajednički”, oboje “donose u kuću”, ali muž određuje kako će se i na šta trošiti, naročito kod velikih ulaganja (stan, kuća, itd.); Ženi koja ne radi je uskraćen novac kojim može da raspolaže za vlastite potrebe ili potrebe domaćinstva; Žena pristup novcu dobiva samo kao “nagradu” – kada “zasluži”;
Svaki trošak za zdravstvenu skrb ili osnovne potrepštine žene ona sama mora da finansira, čak i ako novac mora posuditi ili se zadužiti; Muž konstantno prigovara ženi na koji način troši vlastiti novac;

Žena mora da polaže račune o visini svoje zarade ili o tome na šta je novac potrošen; Žena mora da većinu svoje zarade preda mužu; U trgovini se kupuju samo stvari uz muževo odobrenje; sve što on misli da je luksuz ili nepotrebno se vraća na policu; Žena mora da od muža krije neke stvari koje kupi za sebe ili djecu, ili da laže o cijeni tih stvari, iz želje da se izbjegne kritika; Muž je vlasnik svih nekretnina i vozila, iako je kupljeno zajedničkim novcem;

Muž ne dozvoljava supruzi da se obrazuje ili da radi van kuće; Muž nabija krivicu supruzi zbog njenog rada van kuće, potencirajući kako porodica i domaćinstvo ispaštaju zbog toga; Krediti i dugovi su na ženino ime i otplaćuju se njenim novcem, uz nestabilnu finansijsku podršku od strane muža; Novcem na ženinoj kreditnoj kartici muž raspolaže bez pitanja; Muž uništava ženinu imovinu ili je koristi bez pitanja i dozvole; Otac djece ne plaća alimentaciju; itd.

Nakon što se identificira, finansijsko nasilje se adresira kao i svaki drugi obik nasilja.