Dr. Erna Karalija, vanredna profesorica PMF-a, postala član Global Young Academy

Global Young Academy (GYA) je 24. marta 2020. godine objavila spisak novoimenovanih članova za 2020. godinu, među kojima se po prvi put našlo predstavnik iz Bosne i Hercegovine i to sa Univerziteta u Sarajevu i to dr. Erna Karalija, vanredna profesorica na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, prenosi N1.

GYA je glas mladih naučnika iz cijelog svijeta. GYA je uključena u širok spektar programa diljem svijeta kako bi pomogli mladim istraživačima, učinili nauku dostupnu široj javnosti, uključili se u političke rasprave i promicali međunarodnu i interdisciplinarnu suradnju.

Članovi se biraju na petogodišnji mandat na temelju akademskih kvaliteta i doprinosa nauci za dobrobit društva. GYA godišnje primi veliki broj aplikacija za članstvo koje evaluira tročlani Komitet u dva kruga. Novi članovi se biraju na osnovu tri kriterija: akademski kvalitet (procijenjena prema istraživanjima; publikacijama i citatima); neakademskih odlika (ocjenjena angažmanom u industriji, poslovanju, vladi i široj javnosti; uspješna komercijalizacija ili široko prihvaćanje istraživanja) i predanost službi (demonstrirana podrška mladim istraživačima; javna komunikacija nauke kroz učešće u radionicama za djecu, mlade i širu javnost).

Dr. Erna Karalija je vanredna profesorica i voditeljica postdiplomskih i master studija na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF), uže naučne oblasti Funkcionalna biologija i Molekualrna biologija. Svoje dodiplomske, postdiplomske i doktorske studije završila je na matičnom fakultetu (PMF).

U svojim istraživanjima fokusirala se na istraživanje bioaktivnih svojstava biljaka te njihovoj odbrani od štetnih uticaja abiotičkih faktora, naročito teških metala u tlu. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je 2019. godine podržalo i projekat pod njenim vodstvom naslova: „Povećanje stepena akumulacije teških metala kod odabranih hiperakumulatorskih biljnih vrsta metodom prajminga“.

Njen naučni doprinos vidljiv je kroz desetine objavljenih naučnih radova u prestižnim nternacionalnim časopisima kao što su Environmental Science and Pollution Research, Natural Product Research, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, te velikog broj učešća na internacionalnim naučnim koferencijama.

Osim direktnog doprinosa nauci, Dr. Karalija je posvećena uključivanju javnosti kroz širenje naučnih saznanja i gradnju kapacitea za odgovorno istraživanje, posebno kroz dva HORIZON 2020 projekta (RRING i GRRIP) gdje obnaša ulogu projektne menadžerice.

Njene aktivnosti podrške mladim istraživačima uključuju učešće u regionalnoj radionici o poziciji mladih istraživača Zapadnog Balkana (Beograd, 2016), zastupanju mladih naučnika Zapadnog Balkana unutar Berlinskog procesa kroz učešće u Joint Science Conference (Beč, 2016; Pariz, 2017; Rim, 2018).

Dr. Karalija je također bila i panelista okruglog stola o poziciji mladih istraživača na European Science Open Forum (ESOF) konferenciji (Tolouse, 2018), te učesnica različitih radionica o odgovornom istraživanju na Word Science Forum (Jordan, 2017; Budimpešta, 2019).

Dr. Karalija je članica mnogih organizacija kao što su Biochemical Society UK, International Cosortium of Research Staff Associations, gdje je članica Kolegija direktora i blagajnica.