Sarajevska sehara
Foto: historija.ba
Foto: historija.ba
Sarajevskasehara.com » Na današnji dan održano drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a
Historija Sehara

Na današnji dan održano drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a

REKLAMA

Drugo zasjedanje ZAVNOBiH-a je bilo u Sanskom Mostu, održano 30. juna 1944. godine, a trajalo je do 2. jula 1944. godine.

Bosna i Hercegovina je postala ravnopravna federalna jedinica u Demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Narodno-oslobodilačkim pokretom se postavio temelj slobodne i zbratimljene Bosne i Hercegovine.

Drugo zasjedanje ZAVNOBiH a
Drugo zasjedanje ZAVNOBiH a

Oličena u narodno-oslobodilačkim odborima i ZAVNOBiH-u garantuje:
Ravnopravnost Srba, Muslimana i Hrvata BiH koja je njihova zajednička i nedjeljiva domovina, te slobodu vjeroispovijesti i savjesti kao i ravnopravnost svih vjeroispovijesti i slobodu zbora i dogovora, udruživanja i štampe i ličnu i imovinsku sigurnost građana, kao i slobodu privatne inicijative u privrednom životu.

REKLAMA

Ravnopravnost žena sa muškarcima, kako u političkom životu zemlje tako i u svim oblastima društvene djelatnosti.

Izborno pravo u demokratskoj Bosni i Hercegovini birači će vršiti tajnim glasanjem na osnovu opšteg, jednakog i neposrednog prava glasa. Aktivno i pasivno izborno pravo ima svaki građanin i građanka koji su navršili 18 godina života, a nisu toga prava lišeni na osnovu zakona, a borci narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije imaju to pravo bez obzira na godine starosti;
Svakom građaninu zajamčeno je pravo žalbe na rješenje organa vlasti, kao i pravo molbe i pritužbe svim organima državne vlasti i niko ne može biti osuđen bez prethodnog sudskog postupka.

Održava su tri zasjedanja ZAVNOBiH-a, prvo u Mrkonjić Gradu. 25. novembra 1943. godine, drugo u Sanskom Mostu, 90. juna 1944. godine, a treće i posljednje u Sarajevu, 26. aprila 1945. godine.

REKLAMA

Povezani članci