Foto: Arhiv

Skupština KS usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dop. Zakona o porezu na promet nekretnina

Skupština Kantona Sarajevo (KS) danas je, na nastavku svoje 46. sjednice, donijela Nacrt zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone u KS.

Kako je istakao u svom uvodnom izlaganju ministar finansija KS Davor Čičić ukazao se nedostatnosti i nedovoljna uređenost brojnih pitanja u ovoj oblasti.

Potreba za novim rješenjima postoji već par godina, a Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je sada pokrenulo i donošenje novih, inoviranih zakonskih odredbi. Zaprimili smo i brojne inicijative i prijedloge za izmjene i dopune predmetnog zakona koje su upućene od zastupnika Skupštine KS, udruženja, institucija i drugih zainteresiranih strana po pitanju regulisanja predmetnih poreza”, kazao je Čičić.

Cilj izmjena Zakona jeste, kako je naglasio ministar Čičić, dobiti u konačnici optimalan zakon koji će biti provodiv i koji će na fer i pošten način tretirati sve učesnike u procesu oporezivanja u gore navedenim slučajevima.

Iako predložene izmjene tretiraju samo 10 članova zakona, prema diskusiji zastupnika, njihovim sugestijama i prijedlozima očigledan je interes i potreba da se se jasnije i preciznije definišu procesi u ovom postupku.

Izmjene predviđaju i izmjenu visine poreza na nasljeđe odnosno njegovo smanjenje sa osam na pet posto.

Također, nacrt zakona tretira i plaćanja ili oslobađanja od porez na promet nekretnina mladih koji prvi put stiču svoju nekretninu, zatim preciznije definira oporezivanja pokretne i nepokretne imovine u nasljeđivanju i ulogu notara u tom procesu, te se u nekoliko članova precizira ko i kako može ostvariti pravo na manji porez.

U Nacrt zakona uvrštena i socijalna dimenzija

Ponuđeno novo zakonsko rješenje tretira prava i obaveza vanbračnih partnera, u skladu sa Porodičnim zakonom FBiH.

U Nacrt ovoga zakona prepoznata je, kako su istakli zastupnici, i njegova socijalna dimenzija, a ne samo ona primarna, prihodovna.

Zastupničke diskusije na današnjoj sjednici Skupštine biće uvrštene u javnu raspravu po ovom nacrtu, koja će trajati 30 dana.

Sve zainteresirane strane, a posebno lokalne zajednice, pozvane su da uzmu veće učešće u ovoj raspravi jer dio prihoda od ovih poreza pripada upravo općinama KS.