Foto: Arhiv

Sebija Izetbegović ogromnom većinom glasova izbačena iz Savjeta za nauku UNSA

Dok se čeka da Medicinski fakultet dostavi Senatu Univerziteta u Sarajevu nedostajuću dokumentaciju, ovo najviše univerzitetsko tijelo oduzelo je Sebiji Izetbegović jednu titulu.

Izetbegović je izbačena iz Savjeta za nauku UNSA.

Sjednica Senata održana je danas, a Sebija Izetbegović ubjedljivom većinom glasova izbačena iz ovog tijela.

Bilo je čak 30 glasova “za” izbacivanje, i po tri protiv i suzdržanih.

Inače, Senat je prije 15-tak dana razmatrao dokumentaciju o studiranju Sebije Izetbegović te je utvrđeno da neka dokumentacija nedostaje.

Zato su Medicinskom fakultetu naredili da je dostavi u roku od 30 dana.

U međuvremenu, Kantonalna inspekcija je ponovo boravila na Medicinskom fakultetu prenosi Raport.

Sebija Izetbegović o reciklažnom papiru: “Ovo je prljavi politički napad”

Direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović, suprotno nalazima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, tvrdi kako je njena dokumentacija na Medicinskom fakultetu uredna.

Kazala je da praktično nikada nije obaviještena da nešto nedostaje ili nije uredu s njenom dokumentacijom.

Po nalazu inspektora za Visoko obrazovanje ranije je utvrđeno da su iz mog dosijea nedostajali određeni dokumenti, a morali su biti u dosijeu ranije, jer sam pri svakom izboru prolazila ‘kontrolu kandidata’, što je apsolutna obaveza svake komisije koja vas kontrolira.

U isto vrijeme, u mojem dosijeu pronađeni su dijelovi dokumentacije nekih drugih profesora. Evidentirano je da su ranije dekanese izuzimale moj dosije, da se ne zna zbog čega i šta su iz dosijea uzimale, ali i da me svaka od njih predlagala i birala na Naučno nastavnom vijeću fakulteta za šeficu katedre, ali i u akademska napredovanja.

Svaki put je moj izbor potvrđen na Naučno nastavnom vijeću fakulteta, a nakon što je komisija provjerila kandidata i podnijela zvanični izvještaj. To ne bi bilo moguće da su one ili članovi komisije konstatovali da ne ispunjavam uslove, ili da nešto od dokumentacije nedostaje.

Mojem dosijeu imao je pristup i sekretar fakulteta koji je godinama o meni objavljivao uvrijedljive statuse na Facebooku, ali me nikad nije obavijestio da nešto nedostaje od dokumentacije, a imao je obavezu to uraditi”, kazala je Izetbegović u izjavi za Oslobođenje.

Prema njenim riječima, “Medicinski fakultet je imao obavezu čuvanja njene dokumentacije, a ne ona kao kandidat”. Također je istakla kako je “njena dokumentacija pronalažena na pet ili šest lokacija na Medicinskom fakultetu, na različitim spratovima, pa i u podrumu”.

Medicinski fakultet je u više navrata kažnjen zbog neurednog vođenja dokumentacije naročito za postdiplomsku nastavu. Sad su konstatovali da je jedan od kolega pod mojim brojem protokola, što je netačno.

On ima broj protokola za 1991. godinu, ali kad se kontroliralo ispostavilo se da ni to nije tačno jer da je evidentiran tek 1992. godine i pod sasvim drugim protokol brojem. Čak ih je troje doktora na istom broju protokola.

Nema ništa sporno u mojoj dokumentaciji osim da je neko krao papire iz dosijea. Naravno, u osnovi je prljavi politički napad i pokušaj diskreditacije od onih koji zaista nemaju validno stečenu diplomu”, istakla je Izetbegović.

Ispiti Sebije Izetbegović upisani na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata, potpisa

Ispiti Sebije Izetbegoviće sa postdiplomskih studija, njih deset, upisani su na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata, potpisa, potvrdili su za N1 iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Inspekcija je postupala na osnovu anonimne prijave koja je u Kantonalnu Upravu za inspekcijske poslove stigla 15. novembra.

S obzirom da su postupajuće inspektorice navode iz predmetne prijave cijenile novim činjenicama i okolnostima, u smislu člana 31. Zakona o inspekcijama, 23.11.2022.godine izvršen je inspekcijski nadzor na okolnosti tražene novim zahtjevom.

Tom prilikom, između ostalog je utvrđeno i da upisni listovi o prijavi I i II semestra od februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, mjesto i datum popunjavanja upisnog lista kao ni svojeručni potpis studenta i podatke o semestru, što je slučaj i sa III semestrom”, naveli su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Inspektorima su, na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena”, navode iz Inspekcije.

Inspektori su utvrdili da se navedeni papiri ne mogu smatrati dokumentom.

Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima. Inspektori su utvrdili da se navedeni ‘papiri’ ne mogu smatrati dokumentom o priznavanju položenih ispita na drugom medicinskom fakultetu na način kako je to bilo propisano Statutom Medicinskog fakulteta u Sarajevu iz 1991.godine”, navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove”, navode u odgovoru za N1.

Iz Inspekcije kažu i da u Matičnim knjigama tokom matične od 1990. godine do 1997. godine uopšte nije upisana Sebija Izetbegović te da se nalazi u matičnoj knjizi magistranata od 1964. do 1998.godine no da nije naveden datum njenog upisa.

Neposrednim opažanjem Matičnih knjiga od strane inspektora je utvrđeno da u Matičnoj knjizi I, od rednog broja 723, koji počinje sa datumom upisa 03.01.1990.godine do rednog broja 907, odnosno do kraja Matične knjige, koji završava školske 1996/97.godine, nije upisana Izetbegović Sebija.

Pod rednim brojem 836 (broj dosije-a koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić Senad sa datumom upisa 04.02.1992.godine, dok u Matičnoj knjizi broj II imenovana također nije upisana”, objasnili su u Upravi za insepekcijske poslove KS.

Osim toga, inspektori su pojasnili da da su Matične knjige vođene “neuredno i nepotpuno”.

Tim Statutom u članovima 152,153. i 154. propisan je način prelaska studenata sa drugih medicinskih fakulteta i priznavanja položenih ispita u smislu da je odluku o prelasku studenata donosio Savjet Fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat Fakulteta, po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika odnosno Katedre.

Također, članom 130. i 131. Statuta Medicinskog fakulteta bila je predviđena mogućnost ekvivalencije započetog studija odnosno završenim pojedinim godinama, semestrima, trisemestrima i položenim ispitima, u skladu sa postupkom i načinom utvrđenim posebnim pravilnikom kojeg donosi Nastavno – naučno vijeće Fakulteta.

U pogledu prijave i odbrane magistarskog rada inspektori nisu ponovo vršili inspekcijski nadzor, jer je isto već bilo predmet prethodnog inspekcijskog nadzora, a cijeneći da se u prijavi ne navode nove činjenice i oklonosti u vezi sa navedenim.

Izvršen je uvid u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964. do 1998.godine od rednog broj 1 do 442, te je utvrđeno da je pod rednim brojem 437 upisana Izetbegović dr. Sebija, da je dana 19.03.1998.godine odbranila magistrski rad na temu “Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčati za vrijeme rata u Sarajevu”. Iz Matične knjige proizilazi da rubrika “godina upisa i apsloviranja na studiju trećeg stupnja” nije popunjena, te nije naznačeno da je imenovana podigla diplomu.

Prema odredbama člana 77. Zakona o visokom obrazovanju KS, koji je stupio na snagu u septembru ove godine, visokoškolska ustanova obavezna je poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju da imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove.

S tim u vezi, zapisnici o izvršenim inspekcijskim nadzorima sa utvrđenim činjeničnim stanjem dostavljeni su visokoškolskoj ustanovi, odnosno Univerzitetu u Sarajevu, kao i Tužilaštvu KS koje također vodi istragu u navedenom predmetu, te Uredu za borbu protiv korupcije KS, kao odgovor na proslijeđeni zahtjev za inspekcijski nadzor”, navode iz Inspekcije.

Ranije danas sa Medicinskog fakulteta UNSA poručili su da se dva studenta Sarić i Izetbegović nisu vodili pod istim brojem.