Trodnevni štrajk upozorenja institucija osnovnog obrazovanja u KS

Skupštine povjereništva SSOOiO FBiH–Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo donijele su Odluku o organizovanju i održavanju štrajka upozorenja.

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo najavio trodnevni štrajk upozorenja.

Skupština povjereništva SSOOiO FBiH–Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo donijela je Odluku o organizovanju i održavanju štrajka upozorenja a koji će se održati tri dana uzastopno u trajanju od po 2 sata i to:

ponedjeljak, 29.01.2024. godine od 7:30 do 9:30 sati;
utorak, 30.01.2024. godine od 7:30 do 9:30 sati;
srijeda, 31.01.2024. godine od 7:30 do 9:30 sati.

Kako navode iz SSOOIO Kantona Sarajevo, štrajk upozorenja se organizuje i realizira kao metod sindikalne borbe kojom se iskazuje nezadovoljstvo radnika zbog:

– višegodišnjeg maćehinskog odnosa Ministarstva za odgoj i obrazovanje i Vlade Kantona Sarajevo prema radnicima zaposlenim u javnim ustanovama predškolskog odgoja i javnim ustanovama osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja;
– kršenja odredbi zakona i Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo a Ministarstvo za odgoj i obrazovanje stalno pokušava da uskrati stečena prava radnika;
– toga što višemjesečni pregovori o povećanju koeficijenata svim radnicima za 15% nisu uspješno završeni, ističe važeći Kolektivni ugovor, dok je radnicima u zdravstvu, organima uprave i ustanovama socijalne zaštite je već ugovoren rast plata po dvije osnove i povećan obim prava navedenih radnika;
– nepokretanja procedure pregovora za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo budući da važeći Kolektivni ugovor ističe 30.04.2024. godine;
– toga što su plate radnika u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja veće za 50% u odnosu na plate radnika u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo;
– toga što radnici sa najnižim primanjima će od januara 2024. godine imati manju platu u odnosu na decembar 2023. godine;
– toga što se oni koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa djecom/učenicima pretvaraju u pisare a odgojno-obrazovne ustanove su preopterećene administrativnim poslovima;
– lošeg prijedloga Ministarstva za odgoj i obrazovanje za nove Pedagoške standarde i normative za osnovno obrazovanje koji su pripremljeni nezakonito bez učešća predstavnika Sindikata i kojim se ukidaju mnoga stečena prava radnika, a posebno nastavnika;
– odbijanja da se isplatiti pomoć po Uredbi Vlade FBiH prosvjetnim radnicima koji nemaju dostojanstvene plate i čije su plate među najnižim u odnosu na ostale radnike, a posebno u odnosu na radnike Instituta;
– ignorisanja i nepodržavanja zahtjeva da se prosvjetni radnici proglase službenim licima;
– ignorisanja i nepodržavanja zahtjeva da se prosvjetnim radnicima omogući beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnijim uslovima;
– katastrofalno loših reformi koje se direktno održavaju na prosvjetne radnike, ali i djecu i učenike.

Zahtjevi Sindikata su:

– strogo poštivanje zakona i Kolektivnog ugovora;
– da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje odmah prestane ugrožavati stečena prava radnika;
– da se koeficijenti svih radnika odmah povećaju minimalno za 10%;
– da se odmah pokrene procedure pregovora za zaključivanje novog Kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo i potpisivanje istog najkasnije do 30.04.2024. godine pri čemu se sva stečena prava radnika ne smiju umanjivati a sve odredbe Kolektivnog ugovora (plate, naknade plata i naknade koje nemaju karakter ličnih primanja) da ne mogu biti ugovorene da budu manje od utvrđenih za radnike u organima uprave, Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, ustanovama socijalne zaštite, policiji, srednjem i visokom obrazovanju i ustanovama kulture;
– da se plate radnika u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo odmah izjednače sa platama radnika u JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja;
– da najniža plata bude uvećana za 10% od 01.01.2024. godine;
– da se odmah ugovori povećanje plata nenastavnog osoblja na osnovu ocjene o radu kao što je to ugovoreno za radnike u organima uprave;
– da se odmah prestane sa administrativnim reformama koje bespotrebno opterećuju rad vrtića, škola i radnika, a posebno onih koji su u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa djecom/učenicima;
– da se uradi novi prijedlog teksta Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje uz učešće predstavnika Sindikata u radnoj grupi te da Vlada iste ne donese bez saglasnosti Sindikata;
– da se isplati pomoć po uredbi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
– da se prosvjetnim radnicima dodijeli status službenog lica, beneficirani radni staž i penzionisanje pod povoljnijim uslovima,
– promjena zastarjelih i obimnih nastavnih planova i programa što podrazumijeva reduciranje nastavnih sadržaja, smanjenje broja obaveznih nastavnih predmeta i obaveznih nastavnih časova.