Prof. dr. Meliha Bašić je dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, resorno Ministarstvo poništilo rješenje inspekcije

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo poništilo je rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove kojim je Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bilo naređeno da uskladi Poslovnik i Odluku o radu Vijeća Ekonomskog fakulteta sa Statutom Univerziteta, propiše jasnu proceduru tajnog glasanja i ponovi glasanje za izbor dekana.

Odluka je donešena po žalbi Ekonomskog fakulteta, u kojoj je navedeno da je Uprava za inspekcijske poslove neovlašteno donijela ovakvo rješenje, iz činjeničnog stanja izvela pogrešan zaključak, te pogrešno primijenila materijalni propis.

Žalba je usvojena, rješenje Ministarstva je konačno i protiv njega je moguće pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Time bi trebala biti stavljena tačka na proceduru izbora dekana Ekonomskog fakulteta UNSA. Podsjetimo, 14. februara na ovu dužnost izabrana je prof. dr. Meliha Bašić.

Ona je, nakon što je dotadašnja dekanesa, prof. dr. Jasmina Selimović, imenovana za guvernerku Centralne banke BiH, do okončanja konkursne procedure obavljala funkciju vršioca dužnosti dekanese.

Profesorica Bašić je na Ekonomskom fakultetu prošla praktično sve pozicije, od asistenta, višeg asistenta i vanrednog profesora, do redovnog profesora na Katedri za računovodstvo i reviziju, prodekana za finansije i konačno dekana fakulteta.

Doktorica ekonomskih nauka, vrhunska stručnjakinja u oblasti računovodstva i revizije, specijalističku edukaciju je stekla u Egiptu, Velikoj Britaniji i SAD.