Kanton Sarajevo uspostavio Katalog metapodataka za upravljanje prostornim podacima

Vlada Kantona Sarajevo danas je zvanično predstavila Katalog metapodataka, čime je započela nova era upravljanja prostornim podacima.

Uspostavljen odlukom Vlade u julu ove godine, Kanton Sarajevo postaje prvi kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je implementirao savremeni Katalog metapodataka.

Katalog je izrađen u okviru projekta „Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)“, kojem je cilj da osigura podršku institucijama Kantona Sarajevo kako bi inovirale i unaprijedile sistem urbanog planiranja.

Uspostava Kataloga metapodataka KS i povezanih digitalnih sistema ključni je korak ka efikasnom i transparentnom upravljanju prostornim podacima Kantona Sarajevo, što i jeste jedan od ključnih strateških ciljeva Vlade KS.

Katalog će osigurati efikasne, sigurne i visokokvalitetne javne usluge u skladu s načelima digitalizacije i digitalne transformacije. Dodatno, Katalog metapodataka igra važnu ulogu u usklađivanju naše infrastrukture prostornih podataka sa standardima EU, što je značajan korak prema članstvu u EU“, rekao je Nihad Uk, premijer Kantona Sarajevo.

Katalog metapodataka Kantona Sarajevo sadrži informacije o izvorima prostornih podataka, olakšavajući njihovo otkrivanje, pregledanje, korištenje i dijeljenje.

Do sada je u Katalog integrirano preko 200 metapodatkovnih zapisa koji opisuju prostorne podatke Kantona Sarajevo, a u narednom periodu se očekuje kontinuiran unos i ažuriranje od strane relevantnih institucija.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo predvodi uspostavu i rad Kataloga metapodataka.

Katalog metapodataka kreiran je u skladu sa EU direktivom INSPIRE, koja promoviše transparentnu i olakšanu razmjenu geopodataka, te Zakonom o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine.

Katalog će sadržavati postojeće metapodatke svih relevantnih organa uprave, institucija i javnih preduzeća, te nove podatke i informacije koje se mogu direktno unositi i ažurirati.

Na taj način će vlasnicima metapodataka biti omogućen moderan i koherentan sistem upravljanja metapodacima. Dodatno, bit će centralizovani metapodaci više institucija, što će u konačnici olakšati korisnicima da pronađu željene podatke”, kazao je Faruk Muharemović, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Katalog metapodataka Kantona Sarajevo je povezan s centralnim Katalogom metapodataka infrastrukture prostornih podataka (IPP) Federacije Bosne i Hercegovine.

To znači da se vrši preuzimanje svih metapodatkovnih zapisa iz Kataloga metapodataka KS u centralni katalog metapodataka IPP FBiH.

Zavod za planiranje razvoja KS nepokolebljivo je posvećen tekućim inicijativama digitalizacije i modernizacije. Osim uspostave Kataloga metapodataka, naši napori su usmjereni i na stvaranje sveobuhvatne digitalne arhive. Nadalje, naša predanost poticanju tehnološki napredne zajednice dovela je do razvoja platforme ‘WebCity’.

Ova inovativna platforma ne samo da omogućava bržu razmjenu informacija, već osigurava i transparentne komunikacijske kanale između građana i institucija, čime se u konačnici optimiziraju različiti procesi“, dodao je Muharemović.

Ovaj značajan iskorak u digitalizaciji dio je projekta „Urbana transformacija Sarajeva (UTPS)”, koji finansira švicarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO). UTPS konzorcijum, koji čine Urbaplan, Helvetas i Enova, odigrao je ključnu ulogu u pružanju podrške uspostavi Kataloga metapodataka KS.

Ajla Dorfer, predstavnica konzorcijuma UTPS, je ovim povodom izjavila: „Kanton Sarajevo se sada može pohvaliti novim Katalogom metapodataka i digitalnom arhivom, ključnim elementima projektnog trećeg radnog paketa pod nazivom ‘Digitalni prostorni informacioni sistemi – platforma metapodataka’“.

Uz ovaj radni paket, konzorcijum UTPS je identifikovao još tri ključna radna paketa, od kojih će dva biti finalizirana do kraja ove godine. Radni paket 1 – „Zelene površine i koridori” naglašava važnost održivih urbanih zelenih površina u Sarajevu, uključujući najbolje prakse iz Švicarske i drugih zemalja Europske unije.

Ključni dokumenti izrađeni u okviru ovog paketa su „Nacrt Urbanističkog plana za Kanton: Kritički osvrt na planiranje zelenih površina“, „Koncept Urbanističkog plana za Kanton: Regulatorne preporuke za zaštitu, unapređenje i opremanje otvorenih prostora” i „Prostorne tipologije: Strateški pravci za održive otvorene prostore u Kantonu Sarajevo“. Radni paket 2 – „Urbana mobilnost” ima za cilj poboljšati efikasnost i održivost urbane mobilnosti Sarajeva, bliskom saradnjom između Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i Švicarskog saveznog instituta za tehnologiju u Cirihu (ETHZ) na konceptu mobilnosti Urbanističkog plana. Radni paket 4 – „Učestvovanje javnosti” jača angažman građana u procesu urbanog razvoja. U okviru paketa je kreirana publikacija „Dobre prakse osiguranja participacije javnosti u urbanom planiranju”, koja analizira nedostatke u procesu učestvovanja javnosti u Sarajevu i predstavlja studije slučaja sa Zapadnog Balkana, Švicarske, Austrije, ali i samog Sarajeva.

U izradi je, također, i set alatki za jačanje mehanizama učestvovanja javnosti u urbanom planiranju.

Iz radnog paketa ‘Zelene površine i koridori’ proizašle su dvije značajne publikacije. Prva publikacija je ‘Ozelenjavanje Sarajeva: Akcioni plan za razvoj urbanih zelenih površina’, a druga ‘Priroda u gradu: dobre prakse korištenja urbanog zelenila za otporne i zdrave gradove’. Implementacijom definisanih preporuka, cilj nam je poboljšati upravljanje urbanim zelenim površinama, promovirajući bolju kvalitetu života u Sarajevu i potencijalno u drugim gradovima”, zaključila je Dorfer.